Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorami Twoich danych osobowych są uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego - Miasto Nauki Katowice oraz jednostki samorządowe uczestniczące w organizacji EUROPEJSKIEGO MIASTA NAUKI KATOWICE 2024.
 2. Z administratorami możesz skontaktować się w następujący sposób:
  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, danych@us.edu.pl;
  2. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, ado@am.katowice.pl;
  3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, rodoasp@asp.katowice.pl;
  4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice;
  5. Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, RR1@polsl.pl;
  6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice;
  7. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40– 287 Katowice;
 3. Inspektorzy Ochrony Danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres:
  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, iod@us.edu.pl;
  2. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, iod_abi@am.katowice.pl;
  3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, rodoasp@asp.katowice.pl;
  4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, iod@awf.katowice.pl;
  5. Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, iod@polsl.pl;
  6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, iod@sum.edu.pl;
  7. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40–287 Katowice, iod@ue.katowice.pl;
 4. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania.
  Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. potrzeba wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególności upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, określonych w art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu skorzystania z wiedzy eksperckiej i udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytanie w ramach  realizacji inicjatywy „Zapytaj Naukowca”.
 5. Okres przechowywania danych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym tak długo, jak długo będzie to konieczne  do realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania oraz dla potrzeb archiwalnych i statystycznych, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
 6. Odbiorcy Danych
  Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku wniesienia sprzeciwu gdy nie występują po stronie Administratora nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.