Cele Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024

Idea przewodnia

Bez nauki nie zmienimy jakości i sposobu życia na Śląsku. To przekonanie nie jest nowe. Wbrew temu, co mówi się na temat Śląska i jego uwięzienia w przemysłowym modelu cywilizacyjnym, w ciągu półwiecza dokonały się tu dwa wielkie skoki transformacyjne – powstały ośrodki wielkiej medycyny w Katowicach i Zabrzu oraz dokonał się spektakularny rozwój instytucji kultury i dokonań artystycznych. Czas na trzeci skok.

Ośrodki naukowe istnieją na Śląsku od międzywojnia, ale przyszedł czas, żeby uznać naukę za priorytet. Tym bardziej że uczelnie naszego regionu rozwijają się szybko i należy je postrzegać jako kluczowy kapitał cywilizacyjny województwa.

Nauka i edukacja mogą być nowym przemysłem regionu. Transformacja cywilizacyjna nie oznacza zerwania z unikalną tożsamością Śląska i Zagłębia powstałą dzięki wielkoprzemysłowemu dziedzictwu regionu. Przeciwnie, wysoka kultura techniczna, obcowanie mieszkańców od wieków z zaawansowaną technologią i organizacją pracy, prymat kompetencji i pracowitości w ocenie człowieka oraz wynikająca stąd tolerancja, dają znakomite oparcie do budowania kultury innowacji i przemysłów inteligentnych właśnie tu, bardziej niż gdzie indziej. Analogicznie jak przed wiekami, w niedalekiej przyszłości nowy przemysł nauki i edukacji będzie wspierać i przyciągać pracowników i mieszkańców z różnych stron Polski i świata.

cel generalny:

Transformacja regionu
w oparciu o nowoczesną naukę i innowację

cele kluczowe:

Nauka jako nowy przemysł regionu

Nauka jako podstawowe narzędzie transformacji społecznej, ekologicznej i cyfrowej

Tworzenie zawodów przyszłości - nauka jako narzędzie transformacji zawodowej

Nauka obywatelska i społeczny bank wiedzy jako podstawowe instrumenty dialogu

Co równie ważne, nauka i edukacja stanowią środki spłaty długu zaciągniętego wobec wielu pokoleń mieszkańców dotkniętych wyniszczającą zdrowie pracą, dewastacją ekologiczną środowiska, rabunkową eksploatacją złóż kopalnych, problemami społecznymi typowymi dla obszarów przemysłowych.

Cel generalny:

Transformacja miasta i regionu w oparciu o nowoczesną naukę i innowacje

Cele kluczowe:

 • Nauka jako nowy przemysł regionu
 • Nauka jako podstawowe narzędzie transformacji społecznej, ekologicznej, cyfrowej
 • Budowanie w regionie kompetencji w zakresie korzystania z nauki
 • Tworzenie zawodów przyszłości w regionie – nauka jako narzędzie transformacji zawodowej
 • Upowszechnienie lokalnych osiągnięć badawczych oraz dążenie do ich szerokiego zastosowania praktycznego
 • Integracja środowisk i kooperacja: uczelni, władz miasta/metropolii/regionu/województwa, instytucji, mieszkańców i biznesu
 • Rozwój i transformacja infrastruktury miasta w demokratyczną, przyjazną dla wszystkich przestrzeń
 • Zrealizowanie idei Miasta Nauki – przekształcenie przestrzeni Miasta, w której znajdują się uczelnie publiczne Katowic w sieciowy system intensywnego przenikania się nauki i kultury akademickiej z tkanką miejską (zarówno program/strategia jak i inwestycje)
 • Nauka obywatelska i społeczny bank wiedzy jako podstawowe instrumenty dialogu
 • Wdrożenie postulatów i strategii Komisji Europejskiej wobec środowiska naturalnego

Cel lokalny:

Rewitalizacja odcinka Rawy ⇒ przywrócenie mieszkańcom rzeki i jej brzegów jako miejsca rekreacji oraz eksperymentów naukowych i społecznych

Kluczowe pytania:

 • Jak nauka może odpowiedzieć na kluczowe wyzwania transformacji?
 • Jak może zmienić się miasto, metropolia i region dzięki nauce i edukacji wyższej?
 • W jaki sposób każdy mieszkaniec miasta/metropolii i regionu może czerpać korzyści z nauki?

Fundamenty programu

Program obchodów Europejskiego Miasta Nauki

50 tygodni Miasta Nauki; Program Młodych Miasta Nauki; Program wydarzeń specjalnych EMNK 2024; Program strategicznych wydarzeń miejskich, regionalnych oraz akademickich; Program edukacyjny

[2023-2024]

Doskonałość naukowa i konferencja EuroScience Open Forum (ESOF 2024)

Program nauki dla Śląska; Międzynarodowa, krajowa i regionalna współpraca badawcza; Wspólny potencjał naukowy m. Katowice; Organizacja konferencji ESOF 2024;

[2024]

Infrastruktura Miasta Nauki Katowice

Sieciowe Centrum Nauki; Zielona Strefa Nauki; Laboratorium rzeki Rawa; Inwestycje uczelni

[2023-2030, legacy project]

Wytyczne do projektowania zadań EMN:

 • Stosowanie zasady: myśl globalnie, działaj lokalnie.
 • Dostępność (m.in. architektoniczna, językowa, finansowa, technologiczna, dbałość o aspekty włączające i równościowe)
 • Egalitarność (m.in. język popularnonaukowy, powszechny dostęp, powszechne komunikowanie)
 • Zrównoważony rozwój (korzystanie z zasobów i ich tworzenie w sposób uwzględniający wpływ na środowisko naturalne)
 • Europejski wymiar (m.in. promocja międzynarodowa, udział odbiorców i gości zagranicznych, tłumaczenie materiałów, współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, uczestnictwo/tworzenie międzynarodowych sieci współpracy)
 • Interdyscyplinarność
 • Proaktywność i otwartość na problemy (m.in. prowadzenie dyskusji o problemach i wyzwaniach, dążenie do dialogu, szukanie rozwiązań w toku konsultacji społecznych i eksperckich)
 • Wszechstronny, powszechny i oczywisty kontakt z nauką
 • Odpowiedzialne i celowe projektowanie zadań/wydarzeń/projektów (m.in. poprzez zaplanowanie i określenie, w jaki sposób proponowane zadanie wpłynie na transformację regionu, dewastację ekologiczną).

Europejskie wytyczne strategiczne:

 • Realizacja programu Horyzont Europa na lata 2023-2024 – poszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Horyzont – WIDERA)
 • Realizacja 6 priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 oraz realizacja Strategii badań i innowacji KE na lata 2020-2024:
  1. Środowisko i klimat / Europejski Zielony Ład
  2. Nasza cyfrowa przyszłość / Europa na miarę ery cyfrowej
  3. Praca i gospodarka / Gospodarka służąca ludziom
  4. Ochrona obywateli i wartości / Silniejsza pozycja Europy na świecie
  5. Europa na świecie / Promowanie europejskiego stylu życia
  6. Demokracja i prawa / Nowy impuls dla demokracji europejskiej
 • Wdrażanie idei Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) opartego na trzech wartościach:
  1. zrównoważony rozwój (od celów klimatycznych, aż do obiegu zamkniętego, zerowego zanieczyszczenia i bioróżnorodności),
  2. estetyka (w tym jakość doświadczenia i stylu),
  3. integracja (obejmująca różnorodność, równość dla wszystkich, dostępność i przystępność cenową). Zielona Strefa Nauki jako laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu.
 • Realizacja Strategii Komisji Europejskiej na rzecz bioróżnorodności 2030 pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”.
 • Wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.
 • Realizacja priorytetów Programu Erasmus +: włączenie i różnorodność; transformacja cyfrowa; środowisko i walka ze zmianą klimatu; uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie.
plik foto id: 1400011164
plik foto id: 1400011169

Grupy odbiorców:

 • mieszkańcy regionu w podziale na grupy (programy dla dzieci, szkół, dorosłych, seniorów, rodzin)
 • turyści i odbiorcy zagraniczni największych eventów (skala: region-kraj-Europa)
 • środowisko akademickie (program dla każdej grupy w społeczności akademickiej)
 • regionalne, krajowe i międzynarodowe jednostki świata nauki, kultury, sztuki, popularyzacji nauki, nawiązujące współpracę z konsorcjum oraz miastem Katowice
 • otoczenie biznesowe i gospodarcze
 • podmioty opiniotwórcze i media
 • instytucje publiczne i podmioty non-profit
 • fauna i flora.

Szanse na poziomie lokalnym:

 • wzbudzenie zainteresowania nauką i technologią wśród mieszkańców,
 • aktywne włączanie instytucji naukowych w tworzenie strategii rozwoju miast,
 • wzmacnianie zaufania mieszkańców do nauki poprzez wspólne projekty, dialog, i współpracę w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego,
 • zwiększenie zaangażowania mieszkańców i środowiska naukowego
  w rozwiązywanie problemów lokalnych i regionalnych,
 • przyciąganie naukowców, polityków, biznesmenów i przedstawicieli mediów z całego świata.

Szanse na poziomie krajowym:

 • integracja środowiska akademickiego, edukacyjnego i gospodarczego,
 • zwiększenie turystycznej atrakcyjności województwa,
 • wpływ uczelni na transformację regionu.

Szanse na poziomie europejskim:

 • zwiększenie udziału uczelni regionu w badaniach europejskich,
 • wzbogacenie różnorodności europejskiego krajobrazu badawczego,
 • wejście w stały obieg nauki i edukacji europejskiej
 • podejmowanie wspólnych problemów badawczych istotnych dla wielu środowisk naukowych w Europie,
 • wzrost widzialności śląskich uczelni oraz działalności naukowo-badawczej na arenie międzynarodowej,
 • stworzenie warunków do osobistej współpracy badaczek i badaczy z Europy.