Konsorcjum Akademickie

Konsorcjum instytucji odpowiedzialnych za starania o przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 tworzą:

Jakie są cele partnerstwa?

Uczelnie wraz z partnerami przygotują i zrealizują wspólnie przedsięwzięcia naukowe, popularyzatorskie i edukacyjne, związane w szczególności z:

  • rolą nauki w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu i innym zagrożeniom cywilizacyjnym;
  • rolą nauki w transformacji energetycznej, społecznej i cyfrowej, w tym zwłaszcza związanej z przemianami Śląska i Zagłębia wynikającymi z konieczności wygaszania wydobycia i spalania węgla, wysokoemisyjnej działalności przemysłowej oraz kreowania nowych szans i możliwości rozwojowych w modelu zielonej i przyjaznej środowisku gospodarki i stylu życia;
  • rolą nauki w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz budowie związanych z nimi kompetencji zawodowych i społecznych;
  • pogłębieniu interdyscyplinarności w podejściu do rozwiązywania problemów społecznych, technologicznych i regulacyjnych;
  • wzmacnianiu ducha integracji krajowej i europejskiej, współpracy krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, a także pogłębianiu związków pomiędzy środowiskami akademickimi stron oraz ich partnerów zagranicznych.

Dlaczego konsorcjum?

Uczelnie zjednoczone w projekcie stanowią forpocztę wielkiej transformacji regionu, który stoi na progu kolejnego skoku cywilizacyjnego, dzięki nowemu przemysłowi, jakim jest nauka i edukacja akademicka. Transformacja cywilizacyjna regionu nie oznacza zerwania z unikalną tożsamością Śląska i Zagłębia, powstałą dzięki wielkoprzemysłowemu dziedzictwu regionu. Przeciwnie, wysoka kultura techniczna, obcowanie mieszkańców od wieków z zaawansowaną technologią i organizacją pracy, prymat kompetencji i pracowitości w ocenie człowieka i wynikająca stąd tolerancja, dają znakomite oparcie do budowania kultury innowacji i przemysłów inteligentnych właśnie tu na Śląsku, bardziej niż gdzie indziej. I podobnie jak od wieków, w niedalekiej przyszłości przemysł nauki i edukacji będzie zatrzymywać i przyciągać pracowników i mieszkańców z różnych stron Polski i świata. A przede wszystkim najzdolniejszych młodych ludzi Śląska i Zagłębia.

W pierwszym rzędzie jednak nauka i edukacja stanowią środki spłaty długu zaciągniętego wobec wielu pokoleń mieszkańców naszego regionu, dotkniętych wyniszczającą zdrowie pracą, dewastacją ekologiczną środowiska, rabunkową eksploatacją złóż kopalnych, problemami społecznymi typowymi dla obszarów przemysłowych. Powinnością uczelni miasta i regionu jest podejmowanie szerokiej, wielodziedzinowej współpracy celem systemowego diagnozowania i modelowania rozwiązań problemów, z jakimi boryka się miasto i region. Nie sposób uczynić tego osobno. Nauki chemiczne i biologiczne, medycyna i technika, nauki społeczne, humanistyka i edukacja muszą w tym celu współpracować razem z sobą i z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi regionu. Uczelnie Katowic i Śląska winny być wielkim publicznym think-tankiem w służbie mieszkańców miasta i regionu.

Społeczny think-tank i krajowe centrum współpracy

Środowisko akademickie Katowic i Śląska przygotowywało się w minionych latach do pełnienia roli krajowego centrum współpracy naukowej, szczególnie w zakresie odpowiedzialności uczelni za rozwój społeczny i ekonomiczny kraju (tzw. trzecia misja uczelni).

Najbardziej oczywistą platformą regionalnej, krajowej i międzynarodowej współpracy na rzecz nauki obywatelskiej jest organizowany w Katowicach już od 7 lat Śląski Festiwal Nauki KATOWICE (ŚFN), który służy jako publiczny think-tank dla mieszkańców miasta i regionu. Festiwal organizowany jest przez wszystkie publiczne uczelnie Śląska (porozumienie nawiązano w 2018 r.), a od 2020 r. ŚFN koordynowany przez Uniwersytet Śląski pełni rolę lidera Forum Polskich Organizatorów Festiwali Nauki (blisko 30 ogólnopolskich inicjatyw realizowanych na rzecz społecznej odpowiedzialności nauki, pod patronatem Ministerstwa).

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 to kolejny krok w budowaniu przyszłości miasta  i województwa opartej na silnych ośrodkach akademickich, jakie tu funkcjonują. W Mieście Nauki chcemy budować i wzmacniać sieci współpracy środowiska akademickiego i edukacyjnego, mieszkańców, decydentów, użytkowników miasta i regionu we współpracy z krajowymi i europejskimi ośrodkami. Współpracy, której wspólnym mianownikiem są uczelnie i nauka postrzegane jako dobro publiczne, fundamenty kluczowych przemian oraz narzędzie dialogu. 

Informacje o Konsorcjum:

Rektor Uniwersytetu Śląskiego o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Akademii Muzycznej o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Akademii Sztuk Pięknych o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Politechniki Śląskiej o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024