Zasady współpracy w ramach programu Miasto-Region-Akademia

Zasady ogólne

 1. Wydarzenia można zgłaszać w trybie całorocznym, jednak wymagane jest wypełnienie formularza co najmniej miesiąc przed wydarzeniem.
 2. Współpraca dotyczy przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych na terenie Polski lub online.
 3. Zgłaszane wydarzenia powinny odbywać się w terminie do 20.12.2024 r.
 4. Wydarzenie powinno być niekomercyjne, niemarketingowe i co do zasady nie powinno być płatne.
 5. Możliwe jest częściowe wsparcie finansowe planowanych wydarzeń, jednak fundusze te mogą być wykorzystane wyłącznie na wydatki związane z jej naukowym i międzynarodowym charakterem.
 6. Konferencje naukowe, które chciałyby znaleźć się w tym paśmie, muszą wcześniej zostać zgłoszone do uczelnianego planu konferencji.
 7. Formy współpracy
Formy współpracy w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 (EMNK 2024)
Typ współpracy Zgłoszenie wydarzenia do kalendarza obchodów EMNK 2024 Zgłoszenie wydarzenia do kalendarza obchodów EMNK 2024 oraz ubieganie się o dofinansowanie wydarzenia 
Obowiązki organizatora Używanie logotypu EMNK oraz Unii Europejskiej (Szablony oznakowania projektów graficznych do promocji wydarzeń) na wszelkich materiałach promocyjnych oraz strony internetowe, zgodnie z określonymi zasadami: System Identyfikacji Wizualnej EMNK 2024 | Uniwersytet Śląski w Katowicach.   Używanie logotypu EMNK oraz Unii Europejskiej (Szablony oznakowania projektów graficznych do promocji wydarzeń) na wszelkich materiałach promocyjnych, zgodnie z określonymi zasadami: System Identyfikacji Wizualnej EMNK 2024 | Uniwersytet Śląski w Katowicach. Na stronach wydarzeń i/lub inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie w ramach pasma Miasto–Region–Akademia, powinny zostać umieszczone logotypy Europejskiego Miasta Nauki i Województwa Śląskiego, wraz z informacją „DOFINANSOWANIE” (wg wzoru: do pobrania). Logotypy wraz z informacją o finansowaniu należy umieścić w widocznym miejscu na stronie głównej, przy logotypach organizatorów konkretnego wydarzenia/inicjatywy.  
Informowanie, że wydarzenie realizowane jest w paśmie Miasto-Region-Akademia w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Jeśli wydarzenie zostanie dofinansowane konieczność informowania o tym fakcie we wszelkich materiałach promocyjnych i komunikacyjnych.
Upowszechnianie informacji na temat Miasta Nauki we wszelkich komunikatach promocyjnych i informacyjnych – strony www, media społecznościowe, reklamy, artykuły itp. Zawarcie na wszelkich komunikatach o wydarzeniu zdania: Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego – Współorganizatora Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 we wszelkich materiałach promocyjnych i komunikacyjnych wraz ze znakiem graficznym. Informowanie, że wydarzenie realizowane jest w paśmie Miasto-Region-Akademia w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.
Wykorzystanie brandingu EMNK, który można pozyskać u koordynatorów swojej jednostki po wcześniejszej rezerwacji. Wykorzystanie brandingu EMNK, który można pozyskać u koordynatorów swojej jednostki po wcześniejszej rezerwacji.
Opracowanie sprawozdania po zakończeniu wydarzenia (do pobrania). Upowszechnianie informacji na temat Miasta Nauki we wszelkich komunikatach promocyjnych i informacyjnych – strony www, media społecznościowe, reklamy, artykuły itp.
Po wydarzeniu oświadczenie organizatora o liczbie uczestników wydarzenia (zarejestrowanych i uczestniczących). Opracowanie sprawozdania po zakończeniu wydarzenia (do pobrania). 
  Po wydarzeniu oświadczenie organizatora o liczbie uczestników wydarzenia (zarejestrowanych i uczestniczących).
  Rozliczenie wydarzenia na zasadach ogólnych przyjętych w jednostce organizatora.

Procedura zgłaszania wydarzenia

 1. Zgłoszenia wydarzenia należy dokonać wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia wydarzeń i inicjatyw w Europejskim Mieście Nauki Katowice 2024.
 2. Wydarzenie po weryfikacji zostanie uwzględnione w kalendarzu wydarzeń EMNK 2024. Za weryfikację i kontakt z organizatorem odpowiedzialny jest koordynator, który został powołany na każdej uczelni Konsorcjum, a także w Mieście Katowice, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W przypadku negatywnej weryfikacji organizator zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

Kontakt do koordynatorów zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Uczelnia Koordynator
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego
w Katowicach
dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak
emn@am.katowice.pl
Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach
Magdalena Palupska
tel.: +48 533 433 069
magdalena.palupska@asp.katowice.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki
w Katowicach
Marcelina Marońska
tel.: +48 604 545 805
m.maronska@awf.katowice.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Michał Henke
mhenke@sum.edu.pl
Karolina Rzepiejewska
krzepiejewska@sum.edu.pl
Justyna Bula
jbula@sum.edu.pl
tel.: +48 32 2083671
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
Dagmara Piskorz
tel.: +48 694 401 729
dagmara.piskorz@ue.katowice.pl
Agnieszka Put
agnieszka.put@ue.katowice.pl
Uniwersytet Śląski
w Katowicach
Ewelina Sporysz
ewelina.sporysz@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 13 21 / +48 781 820 084 
Aleksandra Wal
aleksandra.wal@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 21 51 / +48 781 820 086
Joanna Trąbka
j.trabka@us.edu.pl
Politechnika Śląska

dr hab inż Aleksandra Kuzior, prof PŚ
aleksandra.kuzior@polsl.pl
tel.: +48 32 277 73 23

Iwona flanczewska-Rogalska
iwona.flanczewska-rogalska@polsl.pl
tel.: +48 32 237 14 97 

Urząd Miasta Katowice     

Aneta Paziewska
aneta.paziewska@katowice.eu
tel.: +48 509 198 736, +48 32 259 30 29

GZM

Kamila Rożnowska
k.roznowska@metropoliagzm.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Aleksandra Łyszczarz
aleksandra.lyszczarz@slaskie.pl

Zasady udostępniania logotypu oraz akceptacji materiałów promocyjnych

 System Identyfikacji Wizualnej EMNK 2024 | Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • logotyp do oznakowywania wydarzeń programowych wraz z logotypem Unii Europejskiej (obowiązkowe)

Dodatkowo projekty graficzne powinny zawierać wkomponowane zdanie: Miasto-Region-Akademia prezentuje.  

Publikowanie informacji o wydarzeniu

Na potrzeby związane z komunikacją o poszczególnych inicjatywach został przygotowany zbiór ważnych informacji. By móc promować wydarzenie niezbędnym jest przygotowanie przez organizatora materiałów i grafik promujących, zgodnie z poniższym wykazem. 

NA 35 DNI PRZED PLANOWANĄ DATĄ WYDARZENIA

 • opracowanie materiałów opisujących wydarzenie (opis całościowy wydarzenia  na stronę internetową oraz opis skrótowy – jeśli nie był on zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym). Z tego opisu będą opracowywane treści promocyjno-komunikacyjne na strony internetowe, media społecznościowe czy też newslettery do różnych grup odbiorców. 

Materiały organizator przekazuje w formie mailowej koordynatorowi swojej jednostki. 

NA 21 DNI PRZED PLANOWANĄ DATĄ WYDARZENIA

 • dostarczenie grafik promujących wydarzenie (wytyczne dotyczące oznakowania grafik opisane są w zasadach ogólnych, punkt 7).

Materiały organizator przekazuje w formie mailowej koordynatorowi swojej jednostki. 

 • utworzenie wydarzenia na platformie Facebook i zaproszenie do współorganizacji profilu EMNK 2024 (nieobligatoryjne). 

1 DZIEŃ PO WYDARZENIU 

 • dostarczenie do 20 zdjęć z wydarzenia oraz krótkie podsumowanie wydarzenia.

Materiały organizator przekazuje w formie mailowej koordynatorowi swojej jednostki. 

Wytyczne

1. Zgłaszane wydarzenia powinny spełniać założenia programowe, wytyczne współpracy naukowej, dostępności oraz środowiskowe, a ich tematyka powinna być zbieżna ze ścieżkami tematycznymi EMNK 2024: Założenia programowe EMNK 2024 by Uniwersytet Śląski – Issuu

2. Podczas organizacji wydarzenia w ramach pasma Miasto-Region-Akademia należy pamiętać o zapewnieniu dostępności dla wszystkich osób uczestniczących oraz zaproszonych gości. Podstawowe informacje na temat dostępności.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorką ds dostępności Panią Anną Nawrot – anna.nawrot@us.edu.pl

3. Równe traktowanie jest jedną z wytycznych realizacji wydarzeń EMNK. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym temacie zachęcamy do kontaktu z Komisją równości i różnorodności, która została powołana w Uniwersytecie Śląskim:

4. Podczas całego procesu przedsięwzięcia należy pamiętać o realizacji Celów Zrównoważonego rozwoju ONZ:  https://www.un.org.pl/

5. W nawiązaniu do listu skierowanego do Konsorcjum przez inicjatorki listy kobiet z województwa śląskiego, które są ekspertami i działają w obszarach nauki, kultury, działalności społecznej i badawczej zachęcamy do zaproszenia i udziału przedstawicielek województwa w inicjatywach. 

6.  Wnioski sprzeczne z § 4  Statutu Uniwersytetu Śląskiego lub propagujące mowę nienawiści nie będą rozpatrywane przez Komisję.

7. Wydarzenia organizowane w ramach Miasto-Region-Akademia powinny być zaplanowane i zorganizowane w sposób przyjazny dla środowiska, jako tzw. ekoeventy, z uwzględnieniem minimalizacji negatywnego wpływu na ekosystemy, przez:

 • zaplanowanie wydarzenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • zastosowanie prośrodowiskowych rozwiązań i materiałów,
 • wykorzystanie energii odnawialnej,
 • dbanie o segregację i recykling odpadów,
 • wprowadzanie aktywności i elementów edukacyjnych,
 • wspieranie lokalnej społeczności,
 • promowanie zrównoważonego transportu,
 • angażowanie uczestników w działania proekologiczne/prośrodowiskowe.

Adres kontaktowy: liststukobiet@gmail.com
Lista kobiet