2024-06-16 22:38

Pedagogika wobec wartości i norm ładu społecznego: idee – dyskursy – badania

Merytoryczny program konferencji obejmuje dni od 25 do 26 czerwca 2024 roku. „Pedagogika wobec wartości i norm ładu społecznego” to międzynarodowa konferencja poświęcona badaniu i dyskusji na temat roli edukacji w kształtowaniu wartości i norm społecznych.

Data wydarzenia: 25-26.06.2024 r.
Godziny: 9:00 - 17:00
Lokalizacja: spinPLACE – centrum kreatywności i coworkingu, Bankowa 5, 40-007, Katowice 

W dobie globalizacji, kiedy społeczeństwa stają się coraz bardziej zróżnicowane, a tradycyjne normy i wartości podlegają przewartościowaniu, ważne jest, aby zrozumieć, jak edukacja może przyczyniać się do budowania spójnego i harmonijnego ładu społecznego. Podczas konferencji skupimy się na różnorodnych perspektywach i ideach pedagogicznych, które promują integrację społeczną, tolerancję, zrozumienie międzykulturowe oraz rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i etycznego działania wśród młodych ludzi. 

Rola edukacji w promowaniu wartości społecznych: Jak systemy edukacyjne na różnych poziomach (od wczesnoszkolnej edukacji po szkolnictwo wyższe) mogą skutecznie wdrażać programy nauczania, które promują współpracę, wzajemny szacunek i tolerancję? 

Wykorzystanie technologii w procesie kształtowania wartości i norm społecznych: W jaki sposób nowe technologie i media cyfrowe wpływają na przekazywanie i adaptację wartości społecznych przez młodsze pokolenia? Jak edukacja może dostosować się do tych zmian? 

Pedagogika krytyczna i ład społeczny: Jak teorie i praktyki pedagogiki krytycznej mogą przyczyniać się do większego zrozumienia nierówności społecznych i kulturowych oraz jak mogą pomóc w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa? 

Edukacja międzykulturowa: Jak edukacja może przyczynić się do lepszego zrozumienia i szacunku między różnymi kulturami i grupami społecznymi? Jakie są skuteczne metody nauczania, które promują dialog międzykulturowy? 

Etyka i edukacja: Jak kształcić uczniów do etycznego myślenia i działania w kontekście globalnych wyzwań społecznych i środowiskowych? Jakie role odgrywają wartości etyczne w kształtowaniu postaw obywatelskich i odpowiedzialności społecznej? 

Przyszłość edukacji wobec zmieniających się norm społecznych: Jakie wyzwania i możliwości niesie przyszłość dla edukacji w kontekście szybko zmieniających się norm i wartości społecznych? Jakie innowacje pedagogiczne mogą odpowiedzieć na te zmiany? 

Podczas konferencji odbędą się panele dyskusyjne, warsztaty, prezentacje naukowe. 

Sincerely Media | Unsplash